Poppy  
Poppy
Poppy for Remembrance (11th November).